Mitsubishi Electric MS-SFH18VC


เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi รุ่น MS-SFH18VC ขนาด 17,783 BTU เทคโนโลยี Wide&Long กระจายความเย็นอย่างทั้วถึง พร้อมแผ่นกรองอากาศกำจัดกลิ่น

สินค้าใกล้เคียง