HP LJ P1566


รายละเอียด; ประเภท Mono Laser; ขนาดกระดาษ A4; ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว; ความเร็วพิมพ์ขาวดำ 22 หน้า/นาที; ความจุกระดาษ