LG VK8820UHAY


รายละเอียด; Electric Power 2000W ระบบการเก็บฝุ่นที่ใช้ถังเก็บฝุ่น สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถุงกระดาษบ่อยครั้ง