Fujitsu DL3850 Plus


รายละเอียดสินค้า; ความเร็ว 537 ตัวอักษรต่อวินาที (High Draft quality 12 CP) ความเร็ว 448 ตัวอักษรต่อวินาที (High Draft quality 10 CP); หัวพิมพ์แข็งแรงชนิด

สินค้าใกล้เคียง