พจนานุกรมกฏหมายไทย Legal Pack


รายละเอียด: พจนานุกรมกฎหมายไทยศ.ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ได้ค้นคว้าเรียบเรียงและถอดความขึ้นเป็นนานาศัพท์วิทยาการที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยทั่วไปในอดีตและปัจจุบันจากประมวลกฎหมายต่างๆพระราชบัญญัติต่างๆ,