ธนาคารเพื่อการเกษตร โครงการสินเชื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของ ธ.ก.ส.


โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของ ธ.ก.ส.; ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการแปลงสินทรัพย์ของประชาชนให้เป็นทุนหรือเป็นหลักประกัน