Verasu


วีรสุเริ่มก่อตั้งในปี 2519 โดยเป็นผู้บุกเบิกนำเตาไมโครเวฟเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นคนแรก ปัจจุบันวีรสุจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายหลายชนิดพร้อมทั้งนำเข้าสินค้าที่มีส่วนรักษาสภาพแวดล้อมประหยัดน้ำ

สินค้าใกล้เคียง