ธนาคารอิสลาม สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์


สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์; วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ; เพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว