ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้โครงการสวัสดิการมีเงินฝาก


เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจเอกชนได้มีโอกาสซื้อที่ อยู่อาศัย เป็นของตนเองสะดวกขึ้น