ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้โครงการสวัสดิการข้าราชการ


หมายถึง เพื่อที่ อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยอนุมัติเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางนำมาฝากธนาคารฯ