ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเงินกู้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น


ในกรณีที่ท่านมีภาระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่โดยอยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่น และมีประวัติการผ่อนชำระอย่าง