ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อพิเศษเพื่อซื้อทรัพย์ของธนาคารจากกรมบังคับคดี


สินเชื่อพิเศษเพื่อซื้อทรัพย์ของธนาคารจากกรมบังคับคดี; 1.; ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้จากการปประกอบอาชีพประจำ