กรุงไทยพานิชย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์


ประกันภัย พรบ.ความคุ้มครองมาตรฐาน ซึ่งให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้; 1. การคุ้มครองผู้ประสบภัย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีความเสียหายต่อชีวิต