ธนาคารออมสิน สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์


สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์; ประเภทสินเชื่อ; แบบผ่อนชำระ; เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้;