ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME; ธนาคารออมสิน ตระหนักดีว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นรากฐานของการพัฒนา และสร้างรายได้ของประเทศ