เครื่องเล่นเกมส์

Game Boy, Gamecube, Gizmondo, Nintendo, Playstation, Sega, Sony PSP, Xbox